Program overview

Wednesday
14.09.2016
16:30-16:50 Hall 1 Conference Opening Ceremony
17:00-18:30 Hall 1 Plenary Session
19:30-22:00 Hotel “Parnasse” Welcome Cocktail Party
Thursday
15.09.2016
Hall 1 Hall 2
9:00-11:00 Session:
Automotive Engineering
Session:
Aeronautics
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-13:00 Session:
Transport Management and Logistics
Session:
Aeronautics
13:00-14:00 Lunch Break
14:00-16:00 Session:
Railway Engineering and Technologies
Session:
Dynamics, Strength and Reliability of Vehicles
16:00-16:30 Coffee Break
16:30-18:00 Session:
Internal Combustion Engines
19:30-22:00 Official Banquet
Friday
16.09.2016
Hall 1 Hall 2
9:00-11:10 Session:
Transport Management and Logistics
Discussion:
Development of Education in the Field of Transport
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-11:50 Hall 1
Conference Closing Ceremony

Technical Program

Сряда, 14 септември 2016 / Wednesday, 14 September 2016
16:30Откриване на конференцията / Conference Opening Ceremony
Зала 1 / Hall 1
Пленарна сесия / Plenary Session
17:00ТРАНСПОРТНИ РЕШЕНИЯ ОТ СИМЕНС - ВЪВЕДЕНИЕ В ПОРТФОЛИОТО BUSINESS UNIT MAINLINE TRANSPORT
L. Trautsamwieser, Сименс - Австрия
TRANSPORT SOLUTIONS FROM SIEMENS - AN INTRODUCTION TO THE PORTFOLIO OF THE BUSINESS UNIT MAINLINE TRANSPORT
L. Trautsamwieser, Siemens AG Österreich
17:20ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМАТА „СОФИЯ ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР” ООД
Цв. Йорданов, София Дизел Център ООД
SOFIA DIESEL CENTRE LTD. - COMPANY PRESENTATION
Cv. Jordanov, Sofia Diesel Centre Ltd., Bulgaria
17:40ФОРМУЛА СТЮДЪНТ – ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ОТБОРА НА ТУ-СОФИЯ
Любомир Герасимов, студент в Технически университет - София
FORMULA STUDENT – PRESENTATION FROM TU-SOFIA TEAM
Lubomir Gerasimov, student at the Technical University - Sofia
19:30Коктейл
Welcome Cocktail Party
Четвъртък, 15 септември 2016 / Thursday, 15 September 2016
Секция: Автомобилна техника и технологии / Section: Automotive engineering
Председател/Chairman:проф. д-р Л. Кунчев, Технически университет - София
Prof. L. Kunchev, PhD, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 1 / Hall 1
09:00 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СВОЙСТВА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
И. Евтимов и Р. Иванов, Катедра "Двигатели и транспортна техника", Русенски университет COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ENERGY PROPERTIES OF VEHICLES
I. Evtimov and R. Ivanov, Department „Engines and Vehicles”, University of Russe, Bulgaria
09:40 ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТЕЛЕСНИЯ ИНДЕКС ВЪРХУ КООРДИНАТИТЕ НА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА НА ATV
Ил. Минковска и Г. Кадикянов, Катедра "Двигатели и транспортна техника", Русенски университет
STUDY OF THE INFLUENCE OF BODY INDEX ON THE CENTER OF GRAVITY COORDINATES ON ATV
Il. Minkovska and G. Kadikyanov, Department „Engines and Vehicles”, University of Russe, Bulgaria
10:00 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА СРЕЩУ УНАСЯНЕ НА ДВУОСЕН АВТОМОБИЛ ПРИ УСКОРИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТ С НАДЛЪЖЕН НАКЛОН
Р. Иванов, Катедра "Двигатели и транспортна техника", Русенски университет STUDY OF BIAXIAL CAR DRIFT OFF RESISTANCE WHEN ACCELERATING ON LONGITUDINALLY INCLINED ROAD
R. Ivanov, Department „Engines and Vehicles”, University of Russe, Bulgaria
10:20 ИЗПИТВАНЕ НА ДВУПОТОЧНА ОБЕМНА ХИДРОМЕХАНИЧНА ПРЕДАВКА НА СТЕНД
Р. Русанов и Б. Гигов, Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт", ТУ-София TESTING OF TWO-STREAM VOLUMETRIC HYDROMECHANICAL GЕАR IN LABORATORY
R. Rusanov and B. Gigov, Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria
10:40СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ФОРМИТЕ НА СИГНАЛА ОТ СЕНЗОРИ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ
Сл. Божков1 и 8 съавтори, 1Технически колеж - Смолян
THE COMPARATIVE ANALYZE OF THE AUTOMOBILE CRANKSHAFT POSITION SENSORS SIGNAL WAVEFORMS
Sl. Bozhkov1 and 8 co-authors, 1Technical College Smolyan, Bulgaria
Кафе пауза / Coffee Break
Секция: Мениджмънт и логистика в транспорта /Section: Transport Management and Logistics
Председател/Chairman:Проф. дтн. Н. Ненов, Технически университет - София – КЕЕ, ВТУ „Т. Каблешков
Prof. N. Nenov, MSc, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 1 / Hall 1
11:30 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА БЪРЗИТЕ ВЛАКОВЕ В ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА
Р. Николова и Св. Стоилова, Катедра "Железопътна техника", ТУ-София
IVESTIGATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE SCHEDULE OF MOVEMENT OF FAST PASSENGER TRAINS IN THE RAILWAY NETWORK
R. Nikolova and Sv. Stoilova, Department of Railway, TU-Sofia, Bulgaria
11:50 МОДЕЛИРАНЕ НА СИТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПЖПС В ДВИЖЕНИЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА В Р. БЪЛГАРИЯ
Н. Ненов1 и Б. Скробански2, 1Технически университет – София, ВТУ „Т. Каблешков“, 2Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
MODELING OF SYSTEM FOR MONITORING AND CONTROL OF ROLLING STOCK IN MOTION ON THE RAIL NETWORK IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
N. Nenov1 and B. Skrobanski2, 1TU-Sofia, VTU „T. Kableshkov”, 2Ministry of Transport, IT and Communicatons, Bulgaria
12:10 РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ
Д. Йорданова, "Мениджмънт и бизнес развитие", Русенски университет
ROLE OF THE EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENT FUNDS ON THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN BULGARIA
D. Jordanova, „Management and business development”, University of Russe, Bulgaria
12:30 МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ТОПЛИННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LED-МОДУЛИ ЗА СВЕТОФАРИ
П. Машков1, Д. Тодоров2, Б. Гьоч1 и Н. Михайлов2, 1Катедра "Физика", Русенски университет; 2"Електроснабдяване и електрообзавеждане", Русенски университет
METHOD FOR THERMAL PERFORMANCE ESTIMATION OF LED MODULES FOR TRAFFIC LIGHTS
P. Mashkov1, D. Todorov2, B. Gyoch1 and N. Todorov1, 1Department „Physics”, University of Russe, Bulgaria; 2„Electricity supply and electrical equipment”, University of Russe, Bulgaria
Обедна пауза / Lunch Break
Секция: Железопътна техника и технологии / Section: Railway Engineering and Technologies
Председател/Chairman:доц. д-р К. Велков, Технически университет - София
Assoc. Prof. K. Velkov, PhD, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 1 / Hall 1
14:00 МОДУЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ЛОКОМОТИВИ ВЕКТРОН
L. Trautsamwieser и Слави Ангелов, Сименс ЕООД
THE MODULAR CONCEPT OF THE VECTRON LOCOMOTIVES
L. Trautsamwieser and Slavi Angelov, Siemens Ltd., Bulgaria
14:20 SITRAS PCI. IGBT ИНВЕРТОР СЪС СОБСТВЕНА КОМУТАЦИЯ ЗА ТЯГОВО ПОСТОЯННОТОКОВО ЗАХРАНВАНЕ, СПОСОБЕН ДА ВЪРНЕ ИЗЛИШНАТА ЕНЕРГИЯ КЪМ СИСТЕМАТА
Сл. Ангелов, Сименс ЕООД
SITRAS PCI. SELF-COMMUTATED IGBT INVERTER FOR DC TRACTION POWER SUPPLY CAPABLE OF RETURNING SURPLUS ENERGY TO THE SYSTEM
Sl. Angelov, Siemens Ltd., Bulgaria
14:40 МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПИРАЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА С ПОМОЩТА НА ПРЕНОСИМА МОБИЛНА СИСТЕМА
К. Велков, О. Кръстев, С. Велков, Катедра "Железопътна техника", ТУ-София
METHODOLOGY FOR PERFORMANCE OF BRAKING TESTS ON RAILWAY VEHICLES WITH PORTABLE MOBILE SYSTEM
K. Velkov, O. Krastev, S. Velkov, Department of Railway, TU-Sofia, Bulgaria
15:00 ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА СПИРАЧНАТА СИСТЕМА НА ЛОКОМОТИВ MDD-4
К. Велков, В. Стоилов, Св. Славчев, С. Пургич, Катедра "Железопътна техника", ТУ-София
CALCULATION OF THE BRAKE SYSTEM PARAMETERS FOR LOCOMOTIVE MDD-4
K. Velkov, V. Stoilov, Sv. Slavchev, S. Purgich, Department of Railway, TU-Sofia, Bulgaria
15:20 СИСТЕМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ
П. Иванов1 и О. Кръстев2, 1Катедра "Материалознание и технология на материалите", ТУ-София; 2Катедра "Железопътна техника", ТУ-София
SYSTEMS FOR IMPROVING OF ENERGY EFFICIENCY IN CONSTRUCTION MACHINES
P. Ivanov1 and O. Krastev2, 1Department "Materials science and technologies", TU-Sofia, Bulgaria; 2Department of Railway, TU-Sofia, Bulgaria
Кафе пауза / Coffee Break
Секция: Двигатели с вътрешно горене / Section: Internal Combustion Engines
Председател/Chairman:Проф. дтн. П. Димитров, Технически университет - София
Prof. P. Dimitrov, MSc, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 1 / Hall 1
16:30 НЕИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА ДИЗЕЛОВА ГОРИВНА СИСТЕМА КОМЪН РЕЙЛ, ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА ПРОМЯНАТА НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ИЗХОДА НА ДЮЗАТА
Цв. Йорданов, София Дизел Център ООД
NONINVASIVE DIAGNOSIS OF DIESEL COMMON RAIL SYSTEM, THROUGH ANALYSIS OF TEMPERATURE AT THE NOZZLE OUTLET
Cv. Jordanov, Sofia Diesel Centre Ltd., Bulgaria
16:50 АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ДЮЗАТА ПРИ СПАД В НАЛЯГАНЕТО НА КОМЪН РЕЙЛ СИСТЕМАТА
Цв. Йорданов, София Дизел Център ООД
NOZZLE OPERATION ANALYSIS DURING COMMON RAIL SYSTEM PRESSURE DROP
Cv. Jordanov, Sofia Diesel Centre Ltd., Bulgaria
17:10 ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЦИКЪЛ НА РАНКИН ЗА РЕКУПЕРИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
Н. Милков1, Пл. Пунов1, К. Данел2, Кр. Перильон2 и П. Подван2, 1Катедра "Двигатели, автомобилна техника и траспорт", ТУ-София; 2Laboratoire de Chimie Moléculaire, Génie des Procédés Chimiques et Énergetiques CMGPCE, Cnam, Paris, France
OPTIMISATION OF WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM OPERATING PARAMETERS FOR DIESEL ENGINE BASED ON RANKINE CYCLE
N. Milkov1, Pl. Punov1, Q. Danel2, Cr. Périlhon2 and P. Podevin2, 1Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria; 2Laboratoire de Chimie Moléculaire, Génie des Procédés Chimiques et Énergetiques CMGPCE, Cnam, Paris, France
17:30 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНИ СТЕНДОВИ ИЗПИТВАНИЯ НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ, РАБОТЕЩИ ПО ГАЗО-ДИЗЕЛОВ РАБОТЕН ЦИКЪЛ
Е. Димитров и А. Ташев, Катедра "Двигатели, автомобилна техника и траспорт", ТУ-София
EXPERIMENTAL RESULTS OF COMPRESION IGNITION ENGINES OPERATING IN DUAL-FUEL MODE
E. Dimitrov and A. Tashev, Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria
Секция: Авиационна техника и технологии / Section: Aeronautics
Председател/Chairman:проф. д-р М. Тодоров, Технически университет - София
Prof. M. Todorov, PhD, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 2 / Hall 2
09:00 ОПРОСТЕН МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ ЗА АНАЛИЗ НА СТАБИЛНОСТТА ПРИ СЛЕДВАНЕ НА КУРСА НА САМОЛЕТ
К. Ротару, Катедра по авиация, Военновъздушна академия, Брашов, Румъния
SYMPLIFIED MATHEMATICAL MODEL FOR AIRPLANE YAW STABILITY ANALISYS
C. Rotaru, Department of Aviation, “Henri Coandă” Air Force Academy, Braşov, Romania
09:20 ВЕРОЯТНОСТНИ ОЦЕНКИ НА РИСКА НА ВУЛКАНИЧНАТА ПЕПЕЛ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ КОНТРОЛИРАНОТО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ
М. Петкова, ДП "Ръководство въздушно движение"
PROBABILISTIC RISK ASSESSMENT OF VOLCANIC ASH AND THE IMPACT ON BULGARIAN AIRSPACE
M. Petkova, BULATSA, Sofia, Bulgaria
09:40 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГРВ-БИОЕЛЕКТРОГРАФИЯТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТРАНСПОРТА
Г. Маклаков, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
THE POSSIBILITY OF APPLYING OF GRV-BIOELECTROGRAPHY FOR ASSESSMENT AND FOR PREDICTION OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL CONDITION OF TRANSPORT WORKERS
G. Maklakov, Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences
10:00 ГРВ-ТЕХНОЛОГИЯТА КАТО ПРИНЦИП ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИ СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТО ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ
Г. Маклаков и П. Гецов, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
GRV-TECHNOLOGY AS PRINCIPLE FOR THE STUDY OF ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS OF AVIATION SPECIALISTS
G. Maklakov and P. Getzov, Space Research and Technology Institute of Bulgarian Academy of Sciences
10:20 ОПТИМИЗАЦИЯ НА АЕРОДИНАМИЧНИЯ ДИЗАЙН НА КРИЛО В УСЛОВИЯТА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ
П. Роглев, ТУ-София, филиал Пловдив
JOINED WING AERODYNAMIC DESIGN OPTIMIZATION UNDER UNCERTAINTY
P. Roglev, TU-Sofia, branch Plovdiv
Кафе пауза / Coffee Break
11:30 ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА КОНФЛИКТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
Пл. Петров, Катедра "Въздушен транспорт", ТУ-София
RESEARCH ON THE CONFLIC SOLUTIONS IN AIR TRAFFIC
Pl. Petrov, Department of Aeronautics, TU-Sofia, Bulgaria
11:50 КРИТЕРИЙ ЗА АДАПТИРАНЕ НА АНТЕННИ СИСТЕМИ С ПРОСТРАНСТВЕНО – ВРЕМЕННА ОБРАБОТКА НА ОТРАЗЕНИТЕ СИГНАЛИ
М. Желязов, Катедра "Въздушен транспорт", ТУ-София
CRITERION FOR ADAPTATION OF THE ANTENNA SYSTEMS WITH SPATIAL - TEMPORARY TREATMENT REFLECTED SIGNAL
M. Zhelyazov, Department of Aeronautics, TU-Sofia, Bulgaria
12:10 ВАРИАНТ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ КООРДИНАТИ НА ЛЕТЯЩИ ОБЕКТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕДИН СТАЦИОНАРЕН РАДИОЛОКАЦИОНЕН КОМПЛЕКС
М. Желязов, Катедра "Въздушен транспорт", ТУ-София
OPTION OF PROCEDURES FOR MEASURING SPATIAL COORDINATES FLYING OBJECT ACCORDING TO INFORMATION FROM ONE STATIONARY RADAR COMPLEX
M. Zhelyazov, Department of Aeronautics, TU-Sofia, Bulgaria
Обедна пауза / Lunch Break
Секция: Динамика, якост и надеждност на транспортната техника /
Section: Dynamics, Strength and Reliability of Vehicles
Председател/Chairman:Проф. дтн. Б. Белниколовски, Технически университет - София
Prof. B. Belnikolovski, MSc, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 2 / Hall 2
14:00 МНОГОКРИТЕРИАЛЕН СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОЛУАКТИВНО ОКАЧВАНЕ
Ю. Генов и Ст. Ташков, Катедра "Механика", ТУ-София
MULTI SYNTHESIS OF THE CONTROL OF SEMI-ACTIVE SUSPENSION
J. Genov and St. Tashkov, Department "Mechanics", TU-Sofia, Bulgaria
14:20 ФИЗИЧЕСКА СЪЩНОСТ И МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛУАКТИВНИ ДЕМПФЕРИ
Ю. Генов и Ст. Ташков, Катедра "Механика", ТУ-София
PHYSICAL NATURE AND MODELING OF SEMI-ACTIVE DAMPERS
J. Genov and St. Tashkov, Department "Mechanics", TU-Sofia, Bulgaria
14:40 ВЛИЯНИЕ НА ВЕРТИКАЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА ВЪРХУ ДИНАМИЧНОТО НАТОВАРВАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ ОТ ВИСОК КЛАС
Ю. Генов и И. Ангелов, Катедра "Механика", ТУ-София
INFLUENCE OF VERTICAL DISTRIBUTION OF WIND SPEED ON THE DYNAMIC LOAD OF HIGH-LEVEL WIND TURBINES
J. Genov and I. Angelov, Department "Mechanics", TU-Sofia, Bulgaria
15:00 ЕКСТЕНЗОМЕТЪР ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАПРЕЧНА ДЕФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ
В. Цонев, И. Мухтаров, Катедра "Съпротивление на материалите", ТУ-София
HIGH-TEMPERATURE TRANSVERSE EXTENSOMETER
V. Tzonev, I. Muhtarov, Department "Strength of materials", TU-Sofia, Bulgaria
15:20 ВЛИЯНИЕ НА ВИСОКОЧЕСТОТНИТЕ ТРЕПТЕНИЯ ВЪРХУ ОБЩОТО ОГЪВАНЕ НА КОРАБИ ОТ НЕРЕГУЛЯРНО ВЪЛНЕНИЕ
М. Дюлгерова, Катедра "Електроника, електротехника и машинознание", Университет "Проф. д-р Ас. Златаров", Бургас
EFFECT OF HIGH-FREQUENCY VIBRATIONS ON THE TOTAL BENDING OF SHIPS IN AN ENVIRONMENT OF IRREGULAR WAVES
M. Dyulgerova, Department "Electronics, Electrical and Machine", "Prof. As. Zlatarov" University, Burgas, Bulgaria
15:40 ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БОЛТОВАТА ВРЪЗКА ГЛАВНА-ЧЕЛНА ГРЕДА ПРИ МОСТОВИ КРАНОВЕ
Н. Коцев, ИЛПТСТ, ТУ-София
SIZING TRAVELING CRANE SCREW CONNECTION BETWEEN MAIN BEAM AND FRONT BEAM
N. Kotzev, ILPTST, TU-Sofia, Bulgaria
Петък, 16 септември 2016 г. / Friday, 16 September 2016
Секция: Мениджмънт и логистика в транспорта /Section: Transport Management and Logistics
Председател/Chairman:доц. д-р И. Пенков, Технически университет - София
доц. д-р И. Пенков, PhD, Technical University - Sofia, Bulgaria
Зала 1 / Hall 1
09:00 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЧАКАНЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НА КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА
Д. Салиев, Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт", ТУ-София
ROUNDABOUTS TIME WAITING STIDY
D. Saliev, Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria
09:15 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ В КРЪГОВИ КРЪСТОВИЩА
Д. Салиев, Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт", ТУ-София
ROUNDABOUTS TIME TRAFFIC STIDY
D. Saliev, Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria
09:30 ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА ВЪРХУ БРОЯ НА ПРЕВОЗЕНИТЕ ПЪТНИЦИ С ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ В ГР. СОФИЯ
Д. Салиев, Катедра "Двигатели, автомобилна техника и транспорт", ТУ-София
ASSESS THE IMPACT OF THE TICKET PRICE ON THE NUMBER OF PASSENGERS CARRIED BY PUBLIC TRANSPORT IN SOFIA
D. Saliev, Department of engines, motor vehicles and transport, TU-Sofia, Bulgaria
09:45 РОЛЯТА НА ЖЕНИТЕ В ТРАНСПОРТА
Борислав Арнаудов, Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", УНСС
THE ROLE OF WOMEN IN THE TRANSPORT SECTOR
B. Arnaudov, Department of "Economics of Transport and Energy", University of National and World Economy, Bulgaria
10:00 МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АВТОМОБИЛНИТЕ СЕРВИЗИ
М. Милчев1, Д. Колев2 и Д. Грозев1, 1Катедра "Транспорт", Русенски университет; 2Катедра "Икономика", Русенски университет
10:15 METHODOLOGY FOR RESEARCH OF WORD-OF-MOUTH INFORMATION FOR CAR REPAIR SERVICES
M. Milchev1, D. Kolev2 and D. Grozev1, 1Department „Transport”; 2Department „Economics”; 1, 2University of Russe, Bulgaria
10:30 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ НЕФОРМАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АВТОМОБИЛНИТЕ СЕРВИЗИ
М. Милчев1, Д. Колев2 и Д. Грозев1, 1Катедра "Транспорт", Русенски университет; 2Катедра "Икономика", Русенски университет
STUDY ON THE IMPACT OF INFORMAL USER INFORMATION ABOUT AUTOMOTIVE SERVICE
M. Milchev1, D. Kolev2 and D. Grozev1, 1Department „Transport”; 2Department „Economics”; 1, 2University of Russe, Bulgaria
10:45 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАНАЛИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НЕФОРМАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АВТОМОБИЛНИТЕ СЕРВИЗИ
М. Милчев1, Д. Колев2 и Д. Грозев1, 1Катедра "Транспорт", Русенски университет; 2Катедра "Икономика", Русенски университет
11:00 STUDY ON THE INFORMAL USER INFORMATION DISTRIBUTION CHANNELS ABOUT AUTOMOTIVE SERVICE M. Milchev1, D. Kolev2 and D. Grozev1, 1Department „Transport”; 2Department „Economics”; 1, 2University of Russe, Bulgaria
Зала 2 / Hall 2
10:00Кръгла маса / Discussion: Развитие на образованието в областта транспорт / Development of Education in the Field of Transport
Кафе пауза / Coffee Break
Зала 1 / Hall 1
11:30Закриване на конференцията / Conference Closing Ceremony